Stadens kontrollrum –

Modell att möta samhällets utmaningar

Stadens kontrollrum handlar om att samhällsaktörer såsom landstingen, sjukhusen, kommunen, länsstyrelsen, brandkåren och företagen som sköter el- och värmeförsörjning, bredband och transporter ska dela viktig information med varandra i syfte att åtgärda störningar i tid och få samhället att fungera så friktionsfritt som möjligt.

Sedan ett par år tillbaka pågår arbetet med att skapa Stadens kontrollrum. Tanken är att alla viktiga samhällsfunktioner i Västerås inom några år ska vara uppkopplade mot varandra i ett virtuellt kontrollrum.

Det handlar i grunden om att med samordning av kritisk information stärka samhällets motståndskraft mot det oförutsedda och att på så sätt vara bättre rustad för framtidens utmaningar, förklarar Ce­ci­lia Johansson, projektledare på Mälar­energi, där idén kläcktes 2014. Den utmynnade i projektet Stadens kontrollrum som sträcker sig fram till 2019.

 

Målsättningen är att då ha en tekniskt robust och säker lösning på plats. Ett färdigt koncept där man tagit till vara de möjligheter som digitalisering och automation ger, att knyta samman isolerade system som är vitala för stadens trygghet och säkerhet. Till exempel elnät, fjärrvärme, vatten, gatubelysning, trafikljus med mera.

 

Att det borde vara intressant för en rad aktörer, utöver Mälarenergi och Västerås stad med dess olika förvaltningar, säger sig självt. Bland tänkta medaktörer, varav några redan är med i projektet, är främst regionen/landstinget, länsstyrelsen, brand och räddningstjänst, fastighetsbolag, kollektivtrafikbolag och Trafikverket.

 

– Var och en sitter på stora och viktiga informationsflöden. Om den vore samordnad skulle alla aktörer direkt ha tillgång till all nödvändig information. Insatser vid olika typer av kriser, stora störningar och olyckor skulle då bli betydligt mer effektiv och snabbare än idag, säger Cecilia Johansson och ger en större brand som exempel.

 

Idag går larm enbart till sambandscentralen som skickas ut till räddningstjänsten. Med Stadens kontrollrum skulle Mälar­energi omgående kunna slå ifrån all el i den brinnande fastigheten för att på så sätt göra det säkert att spruta vatten, innan brandkåren är på plats. De skulle också kunna få besked om vilken brandpost som har bäst tryck. På väg till brandplatsen skulle alla blåljusenheter dessutom kunna få fri passage förbi alla trafikljus. Boende i området och hela staden skulle snabbt kunna underrättas och eventuellt varnas med korrekt information, hela tiden uppdaterad via sms.

 

– Vi ser Stadens Kontrollrum som ett strategiskt instrument att möta en mängd olika utmaningar som samhället hela tiden sälls inför. Inte minst utmaningar med växande städer, fler invånare och tätare trafik. Hotbilder som gängkriminalitet och klimatförändringar gör samordnade insatser än mer angeläget, menar Cecilia Johansson.

 

Systemen måste då kunna prata med varandra i realtid, snabbt, specifikt och koordinerat, dela information och därigenom förmedla en korrekt nulägesbild till alla berörda. Även till allmänheten och till media.

 

– Det här är ett fantastiskt spännande projekt att jobba med, en modell att på sikt kunna sprida ut över hela landet. Det handlar ju om att med modern teknik skapa samhällsnytta, nu och i framtiden.

 

Text: Per-Åke Hultberg

– Målsättningen är att ha en tekniskt robust och säker lösning på plats 2019, säger Cecilia Johansson, projektledare på Mälarenergi.

Fakta:

• Är ett samarbetsprojekt med i första hand Västerås stad, Mälarenergi och det svenska forsknings-institutet RISE SICS.  Det handlar om att samhälls-aktörer ska börja samarbeta och dela viktig information med varandra för att åtgärda störningar i tid och få samhället att fungera så friktionsfritt som möjligt. Är en del av Vinnovas satsning UDI –

ut­maningsdriven innovation.